UPISI NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ U 2016/17.

UPISI NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ U 2016/17.

fakultet5

Ekonomski fakultet u Osijeku u akademskoj 2016/17. godini na 1. godinu diplomskog studija upisuje 200 redovnih i 250 izvanrednih studenata. Studenti mogu birati upis između 7 studijskih programa:

 • Ekonomska politika i regionalni razvoj, (25 redovnih i 35 izvanrednih studenata)
 • Financijski menadžment, (35 redovnih i 45 izvanrednih studenata)
 • Menadžment, (30 redovnih i 35 izvanrednih studenata)
 • Marketing, (35 redovnih i 45 izvanrednih studenata)
 • Poduzetnički menadžment i poduzetništvo, (25 redovnih i 15 izvanrednih studenata. Izvanredni studenti mogu upisati studij i na engleskom jeziku)
 • Poslovna informatika, (25 redovnih i 30 izvanrednih studenata)
 • Trgovina i logistika. (25 redovnih i 30 izvanrednih studenata)

 

1. Uvjeti upisa na diplomske sveučilišne studije

Diplomski sveučilišni studij mogu upisati studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a.

Studenti, koji su završili preddiplomski sveučilišni studij upisuju se na diplomski studij temeljem prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. Studenti, čiji je prosjek ocjena manji od 3.5 moraju uz dokumentaciju priložiti i preporuku jednog profesora.

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij i završili Program razlikovnih obveza, program cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski studij. Njihov prosjek ocjena računa se na temelju ocjena preddiplomskog stručnog studija i ocjena na Programu razlikovnih ispita.

Studenti, koji su završili preddiplomski stručni studij, bez položenog Programa razlikovnih ispita, imaju pravo prijaviti se na natječaj za upis na diplomski studij, ali se pri kreiranju rang liste, njihov prosjek ocjena množi sa koeficijentom 0,75.

 

2. Prijave 

Prijave za razredbeni postupak primaju se 26. i 27. rujna 2016. godine od 10 do 11,30 sati, udvorani br. 4

Studenti, koji se prijavljuju na listu za redovni i na listu za izvanredni studij moraju imati dokumente i uplate za obje rang liste. Uplate za obje rang liste su u iznosu od 480,00 kn. Povrat novca za drugu rang listu nije moguć nakon objave lista. Originali se predaju za jednu rang listu, a za prijavu na drugu rang listu mogu biti kopije koje ne moraju biti ovjerene.

Studenti, uz popunjenu prijavu za upis na diplomski studij (koju mogu dobiti na porti Ekonomskog fakulteta u Osijeku ili na web stranicama Studentske referade) moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili preddiplomskom stručnom studiju – original i kopije.
 • Studenti koji nisu dobili diplomu i dopunsku ispravu prilažu potvrdu o završetku studija- original i kopiju
 • dopunska isprava o završetku studija – original i kopija ili prijepis ocjena s preddiplomskog studija – original (samo studenti koji nisu dobili dopunsku ispravu o završetku studija)
 • domovnicu, rodni list – original i kopija (može i dokumenti iz sustava e-građanin)
 • uplatnicu za troškove upisa u iznosu od 480,00 kn
 • preporuka jednog sveučilišnog profesora ako je prosjek ocjena manji od 3,5
 • kopiju važeće osobne iskaznice
 • uvjerenje o prebivalištu ( u slučaju kad je osobna iskaznica nevažeća ili je u tijeku izrade nova iskaznica)
 • 1 fotografiju

Svi originalni dokumenti će se vratiti pri upisu, a kandidati koji ne donesu kopiju domovnice i rodnog lista smatrat će se da originale ostavljaju u arhivi Fakulteta.

 

3. Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis na diplomski sveučilišni studij obavlja se putem razredbenog postupka.

Razredbeni postupak obuhvaća predaju prijava te formiranje rang liste prema uspjehu na preddiplomskom studiju.

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij bit će objavljena

28. rujna 2016. godine u 17 sati na web stranicama Fakulteta.

Rang lista diplomskog studija formirat će se po studijskim programima.

Molimo Vas da sa puno pažnje odaberete željene studijske programe na prijavi za upis, jer će se studente raspoređivati na studijske programe, koje su naveli u prijavama, a u skladu s prosjekom ocjena studenata i određenim kvotama po pojedinim smjerovima.

 

4. Upisi

Upisi pristupnika na diplomski sveučilišni studij provest će se

29. i 30 rujna 2016. godine u 9 sati prema rasporedu:

REDOVNI STUDENTI – 29. rujna 2016. u 9 sati dvorana br. 2

IZVANREDNI STUDENTI – 30. rujna 2016. u 9 sati dvorana br. 2

Svi studenti plaćaju:

 • Troškovi upisa u iznosu od 480,00 kn (plaćeno prilikom prijave)

Izvanredni studenti plaćaju troškove školarine u iznosu od 5.500,00 kn.

Redovni studenti plaćaju studij u slučaju ako upisuju drugi redovni studij i plaćaju ga tijekom cijelog studija.

Troškovi upisa, upisnih materijala i indeksa, troškovi izrade x-ica i troškovi školarine, uplaćuju se na žiro račun:

Uplate izvršiti na žiro račun Fakulteta broj: IBAN HR4325000091102013376 na odvojenim uplatnicama. Model: 67, Poziv na broj je OIB studenta. U opisu plaćanja treba navesti godinu i vrsta studija (redovan/izvanredni).

Studenti školarinu mogu platiti odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun Fakulteta (prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu o uplati) ili na 2-12 rata, preko sljedećih kartica: Diners Club kartica, Visa Classic Addiko banke, American Express i Maestro i Visa kartica tekućeg računa PBZ d.d.

Plaćanje karticama će biti omogućeno u dane upisa (dvorana 5).

Studenti na upis moraju doći osobno zbog odabira izbornih predmeta i slikanja za X-ice koje su obavezne za sve studente (redovne i izvanredne).